نشست پرسش و پاسخ فیلم سال دوم دانشکده برگزار شد

Home / نشست پرسش و پاسخ فیلم سال دوم دانشکده برگزار شد

نشست پرسش و پاسخ فیلم سال دوم دانشکده برگزار شد
نشست پرسش و پاسخ فیلم سینمایی سال دوم دانشکده در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

نشست پرسش و پاسخ فیلم سال دوم دانشکده برگزار شد

نشست پرسش و پاسخ فیلم سینمایی سال دوم دانشکده در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.
نشست پرسش و پاسخ فیلم سال دوم دانشکده برگزار شد