نشست سالانه بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود

Home / نشست سالانه بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود

نشست سالانه بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود
نشست سالانه بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی روز سه‌شنبه  ۶ آذرماه با حضور  مهدی تلوری مدرس تشکیلاتی این دانشگاه برگزار می‌شود.

نشست سالانه بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود

نشست سالانه بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی روز سه‌شنبه  ۶ آذرماه با حضور  مهدی تلوری مدرس تشکیلاتی این دانشگاه برگزار می‌شود.
نشست سالانه بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود