نشست خبری فیلم ایده اصلی برگزار شد

Home / نشست خبری فیلم ایده اصلی برگزار شد

نشست خبری فیلم ایده اصلی برگزار شد
نشست خبری فیلم «ایده اصلی» ساخته آزیتا موگویی در پردیس ملت برگزار شد.

نشست خبری فیلم ایده اصلی برگزار شد

نشست خبری فیلم «ایده اصلی» ساخته آزیتا موگویی در پردیس ملت برگزار شد.
نشست خبری فیلم ایده اصلی برگزار شد