نشست امنیت پایدار در نظام امام و امت برگزار می‌شود

Home / نشست امنیت پایدار در نظام امام و امت برگزار می‌شود

نشست امنیت پایدار در نظام امام و امت برگزار می‌شود
اندیشکده برهان در سالگرد حماسه مردمی نهم دی نشست تخصصی و نظریه‌پردازی «امنیت پایدار در نظام امام و امت» را برگزار می‌کند.

نشست امنیت پایدار در نظام امام و امت برگزار می‌شود

اندیشکده برهان در سالگرد حماسه مردمی نهم دی نشست تخصصی و نظریه‌پردازی «امنیت پایدار در نظام امام و امت» را برگزار می‌کند.
نشست امنیت پایدار در نظام امام و امت برگزار می‌شود