نشریات دانشجویی در جهت دست یافتن به آرمان‌ها نقش بسزایی دارند

Home / نشریات دانشجویی در جهت دست یافتن به آرمان‌ها نقش بسزایی دارند

نشریات دانشجویی در جهت دست یافتن به آرمان‌ها نقش بسزایی دارند
نشریه دانشجویی می‌تواند روحیه مسئولیت‌پذیری، خودباوری، تقویت فکری و اصول انتقاد و پیگیری و مطالبه‌گری دانشجو را بالا ببرد.

نشریات دانشجویی در جهت دست یافتن به آرمان‌ها نقش بسزایی دارند

نشریه دانشجویی می‌تواند روحیه مسئولیت‌پذیری، خودباوری، تقویت فکری و اصول انتقاد و پیگیری و مطالبه‌گری دانشجو را بالا ببرد.
نشریات دانشجویی در جهت دست یافتن به آرمان‌ها نقش بسزایی دارند