نرخ یورو ٩۶٧٠ تومان شد

Home / نرخ یورو ٩۶٧٠ تومان شد

نرخ یورو ٩۶٧٠ تومان شد
ميانگين نرخ امروز ارز در سامانه نيما به ازای هر يورو حدود ٩٦٧٠ تومان بود.

نرخ یورو ٩۶٧٠ تومان شد

ميانگين نرخ امروز ارز در سامانه نيما به ازای هر يورو حدود ٩٦٧٠ تومان بود.
نرخ یورو ٩۶٧٠ تومان شد