نخستین مبارزه علنی امام‌ خمینی(ره) با رژیم پهلوی از کجا شروع شد

Home / نخستین مبارزه علنی امام‌ خمینی(ره) با رژیم پهلوی از کجا شروع شد

نخستین مبارزه علنی امام‌ خمینی(ره) با رژیم پهلوی از کجا شروع شد
امام خمینی(ره) رهبری و سکانداری لغو قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی را در سال 1341 برعهده داشتند که در آخر این قانون نیز ملغی شد.

نخستین مبارزه علنی امام‌ خمینی(ره) با رژیم پهلوی از کجا شروع شد

امام خمینی(ره) رهبری و سکانداری لغو قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی را در سال 1341 برعهده داشتند که در آخر این قانون نیز ملغی شد.
نخستین مبارزه علنی امام‌ خمینی(ره) با رژیم پهلوی از کجا شروع شد