نخبگان و مسئولان در بسط مفهوم اقتصاد مقاومتی کم‌کاری کردند

Home / نخبگان و مسئولان در بسط مفهوم اقتصاد مقاومتی کم‌کاری کردند

نخبگان و مسئولان در بسط مفهوم اقتصاد مقاومتی کم‌کاری کردند
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: نخبگان و مسئولان در بسط مفهوم اقتصاد مقاومتی و اجرایی کردن آن کم‌کاری کردند.

نخبگان و مسئولان در بسط مفهوم اقتصاد مقاومتی کم‌کاری کردند

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: نخبگان و مسئولان در بسط مفهوم اقتصاد مقاومتی و اجرایی کردن آن کم‌کاری کردند.
نخبگان و مسئولان در بسط مفهوم اقتصاد مقاومتی کم‌کاری کردند