نبود صنعت پتروشیمی در عراق تا10 سال آینده/ بازاری بکر برای ایران

Home / نبود صنعت پتروشیمی در عراق تا10 سال آینده/ بازاری بکر برای ایران

نبود صنعت پتروشیمی در عراق تا10 سال آینده/ بازاری بکر برای ایران
وزیر نفت بابیان اینکه عراق تا 10 سال آینده صنعت پتروشیمی ندارد، گفت: 5 استان غرب کشور حدود 5 میلیون خوراک تولید می‌کنند که می‌تواند تبدیل و به عراق صادر شود.

نبود صنعت پتروشیمی در عراق تا10 سال آینده/ بازاری بکر برای ایران

وزیر نفت بابیان اینکه عراق تا 10 سال آینده صنعت پتروشیمی ندارد، گفت: 5 استان غرب کشور حدود 5 میلیون خوراک تولید می‌کنند که می‌تواند تبدیل و به عراق صادر شود.
نبود صنعت پتروشیمی در عراق تا10 سال آینده/ بازاری بکر برای ایران