نبرد نافرجام مکزیک با کارتل‌های مواد مخدر

Home / نبرد نافرجام مکزیک با کارتل‌های مواد مخدر

نبرد نافرجام مکزیک با کارتل‌های مواد مخدر
دولت جدید مکزیک تلاش می‌کند تا با قاچاقچیان مواد مخدر مبارزه کند؛ مبارزه‌ای که تاکنون نافرجام بوده است.

نبرد نافرجام مکزیک با کارتل‌های مواد مخدر

دولت جدید مکزیک تلاش می‌کند تا با قاچاقچیان مواد مخدر مبارزه کند؛ مبارزه‌ای که تاکنون نافرجام بوده است.
نبرد نافرجام مکزیک با کارتل‌های مواد مخدر