نباید به‌جای وحدت بر طبل تفرقه کوبید

Home / نباید به‌جای وحدت بر طبل تفرقه کوبید

نباید به‌جای وحدت بر طبل تفرقه کوبید
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: نباید به‌جای وحدت بر طبل تفرقه کوبید و باید در مسیری حرکت کرد که دشمنان نتوانند جامعه را تضعیف کنند.

نباید به‌جای وحدت بر طبل تفرقه کوبید

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: نباید به‌جای وحدت بر طبل تفرقه کوبید و باید در مسیری حرکت کرد که دشمنان نتوانند جامعه را تضعیف کنند.
نباید به‌جای وحدت بر طبل تفرقه کوبید