می‌رویم تا خط امام بماند

Home / می‌رویم تا خط امام بماند

می‌رویم تا خط امام بماند
شهید مهدی رجب‌بیگی می‌گفت: می‌رویم تا خط امام بماند؛ از یک‌سو باید بمانیم تا شهید آینده شویم و از دیگر سو باید شهید شویم تا آینده بماند.

می‌رویم تا خط امام بماند

شهید مهدی رجب‌بیگی می‌گفت: می‌رویم تا خط امام بماند؛ از یک‌سو باید بمانیم تا شهید آینده شویم و از دیگر سو باید شهید شویم تا آینده بماند.
می‌رویم تا خط امام بماند