می‌خواستم در مضمون و ساختار، تجربه‌ای جدید داشته باشم

Home / می‌خواستم در مضمون و ساختار، تجربه‌ای جدید داشته باشم

می‌خواستم در مضمون و ساختار، تجربه‌ای جدید داشته باشم
کارگردان فیلم «سمفونی نهم» از این فیلم به عنوان تجربه‌ای جدید در کارنامه خود یاد می‌کند.

می‌خواستم در مضمون و ساختار، تجربه‌ای جدید داشته باشم

کارگردان فیلم «سمفونی نهم» از این فیلم به عنوان تجربه‌ای جدید در کارنامه خود یاد می‌کند.
می‌خواستم در مضمون و ساختار، تجربه‌ای جدید داشته باشم