موفقیت فناوران واحد تهران‌جنوب در تولید متمرکزکننده خورشیدی

Home / موفقیت فناوران واحد تهران‌جنوب در تولید متمرکزکننده خورشیدی

موفقیت فناوران واحد تهران‌جنوب در تولید متمرکزکننده خورشیدی
فناوران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌جنوب موفق به تولید متمرکزکننده‌های خورشیدی در صنعت تولید توان شدند.

موفقیت فناوران واحد تهران‌جنوب در تولید متمرکزکننده خورشیدی

فناوران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌جنوب موفق به تولید متمرکزکننده‌های خورشیدی در صنعت تولید توان شدند.
موفقیت فناوران واحد تهران‌جنوب در تولید متمرکزکننده خورشیدی