موضوعات احصا شده در طرح پایش بايد از ديدگاه‌ علوم دينی بررسی شود

Home / موضوعات احصا شده در طرح پایش بايد از ديدگاه‌ علوم دينی بررسی شود

موضوعات احصا شده در طرح پایش بايد از ديدگاه‌ علوم دينی بررسی شود
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نظام موضوعات احصا شده در طرح پایش بايد از ديدگاه‌های علوم دينی و حوزوی نيز بررسی شود. 

موضوعات احصا شده در طرح پایش بايد از ديدگاه‌ علوم دينی بررسی شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نظام موضوعات احصا شده در طرح پایش بايد از ديدگاه‌های علوم دينی و حوزوی نيز بررسی شود. 
موضوعات احصا شده در طرح پایش بايد از ديدگاه‌ علوم دينی بررسی شود