موافقت با ایجاد رشته‌های پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

Home / موافقت با ایجاد رشته‌های پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

موافقت با ایجاد رشته‌های پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز گفت: راه‌اندازی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در دستور کار این دانشگاه بوده و موافقت اصولی با آن صورت گرفته است.

موافقت با ایجاد رشته‌های پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز گفت: راه‌اندازی رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در دستور کار این دانشگاه بوده و موافقت اصولی با آن صورت گرفته است.
موافقت با ایجاد رشته‌های پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز