مهم‌ترین وجه تمایز انقلاب اسلامی با سایر انقلاب‌های جهان

Home / مهم‌ترین وجه تمایز انقلاب اسلامی با سایر انقلاب‌های جهان

مهم‌ترین وجه تمایز انقلاب اسلامی با سایر انقلاب‌های جهان
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی زنجان گفت: مردمی بودن، مبنای اعتقادی داشتن و بر این اصل استوار ماندن مهم‌ترین وجه تمایز انقلاب اسلامی با سایر انقلاب‌های جهان است.

مهم‌ترین وجه تمایز انقلاب اسلامی با سایر انقلاب‌های جهان

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی زنجان گفت: مردمی بودن، مبنای اعتقادی داشتن و بر این اصل استوار ماندن مهم‌ترین وجه تمایز انقلاب اسلامی با سایر انقلاب‌های جهان است.
مهم‌ترین وجه تمایز انقلاب اسلامی با سایر انقلاب‌های جهان