مهم‌ترین استراتژی برای ایجاد وحدت استراتژی «عاطفه‌محور» است

Home / مهم‌ترین استراتژی برای ایجاد وحدت استراتژی «عاطفه‌محور» است

مهم‌ترین استراتژی برای ایجاد وحدت استراتژی «عاطفه‌محور» است
کسانی که از جنس دانشجو نیستند ایجاد تفرقه میان دانشجویان و شکستن وحدت بین آن‌ها را راهکار خود برای کاهش قدرتمندی دانشجویان می‌دانند.

مهم‌ترین استراتژی برای ایجاد وحدت استراتژی «عاطفه‌محور» است

کسانی که از جنس دانشجو نیستند ایجاد تفرقه میان دانشجویان و شکستن وحدت بین آن‌ها را راهکار خود برای کاهش قدرتمندی دانشجویان می‌دانند.
مهم‌ترین استراتژی برای ایجاد وحدت استراتژی «عاطفه‌محور» است