ملت باید خیانت برخی در خاموش‌کردن حرکت احمدی‌روشن را درک کند

Home / ملت باید خیانت برخی در خاموش‌کردن حرکت احمدی‌روشن را درک کند

ملت باید خیانت برخی در خاموش‌کردن حرکت احمدی‌روشن را درک کند
مدیر حوزه علمیه مشکات گفت: اگر ملت خیانت برخی افراد در خاموش‌کردن حرکت احمدی‌روشن را فهمید موفق خواهد شد اما اگر مسائل را درک نکند وارد فتنه بزرگتری خواهد شد.

ملت باید خیانت برخی در خاموش‌کردن حرکت احمدی‌روشن را درک کند

مدیر حوزه علمیه مشکات گفت: اگر ملت خیانت برخی افراد در خاموش‌کردن حرکت احمدی‌روشن را فهمید موفق خواهد شد اما اگر مسائل را درک نکند وارد فتنه بزرگتری خواهد شد.
ملت باید خیانت برخی در خاموش‌کردن حرکت احمدی‌روشن را درک کند