مقام معظم رهبری: زبان علم فقط انگلیسی نیست/ اصرار بر ترویج انحصاری انگلیسی ناسالم است/

Home / مقام معظم رهبری: زبان علم فقط انگلیسی نیست/ اصرار بر ترویج انحصاری انگلیسی ناسالم است/

مقام معظم رهبری: زبان علم فقط انگلیسی نیست/ اصرار بر ترویج انحصاری انگلیسی ناسالم است/
می‌گویند ایران در خلیج فارس رزمایش نداشته باشد؛ چه غلط ها!

مقام معظم رهبری: زبان علم فقط انگلیسی نیست/ اصرار بر ترویج انحصاری انگلیسی ناسالم است/

می‌گویند ایران در خلیج فارس رزمایش نداشته باشد؛ چه غلط ها!
مقام معظم رهبری: زبان علم فقط انگلیسی نیست/ اصرار بر ترویج انحصاری انگلیسی ناسالم است/