مقابل عراق به خواسته خودمان رسيديم/ از مدعیان جدی قهرمانی هستیم

Home / مقابل عراق به خواسته خودمان رسيديم/ از مدعیان جدی قهرمانی هستیم

مقابل عراق به خواسته خودمان رسيديم/ از مدعیان جدی قهرمانی هستیم
مدير تيم ملى فوتبال اميد معتقد است ايران در بازى برابر عراق به خواسته خودش كه همان صدرنشينى در مرحله گروهى بود دست يافت.

مقابل عراق به خواسته خودمان رسيديم/ از مدعیان جدی قهرمانی هستیم

مدير تيم ملى فوتبال اميد معتقد است ايران در بازى برابر عراق به خواسته خودش كه همان صدرنشينى در مرحله گروهى بود دست يافت.
مقابل عراق به خواسته خودمان رسيديم/ از مدعیان جدی قهرمانی هستیم