مقابل خودسانسوری و خودتحریمی در حوزه اقتصادی می‌ایستم

Home / مقابل خودسانسوری و خودتحریمی در حوزه اقتصادی می‌ایستم

مقابل خودسانسوری و خودتحریمی در حوزه اقتصادی می‌ایستم
وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از خودسانسوری در حوزه اقتصادی گفت: خودسانسوری و خودتحریمی به توسعه اقتصادی و شفاف‌سازی ضربه وارد می‌کند.

مقابل خودسانسوری و خودتحریمی در حوزه اقتصادی می‌ایستم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از خودسانسوری در حوزه اقتصادی گفت: خودسانسوری و خودتحریمی به توسعه اقتصادی و شفاف‌سازی ضربه وارد می‌کند.
مقابل خودسانسوری و خودتحریمی در حوزه اقتصادی می‌ایستم