معرفی نفرات برتر ۷ وزن انتخابی تیم‌های ملی کشتی

Home / معرفی نفرات برتر ۷ وزن انتخابی تیم‌های ملی کشتی

معرفی نفرات برتر ۷ وزن انتخابی تیم‌های ملی کشتی
نفرات برتر اوزان ۵۷، ۶۱، ۷۰ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و اوزان ۵۵، ۶۳ و ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی مرحله اول انتخابی تیم‌های ملی بزرگسالان مشخص شدند.

معرفی نفرات برتر ۷ وزن انتخابی تیم‌های ملی کشتی

نفرات برتر اوزان ۵۷، ۶۱، ۷۰ و ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد و اوزان ۵۵، ۶۳ و ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی مرحله اول انتخابی تیم‌های ملی بزرگسالان مشخص شدند.
معرفی نفرات برتر ۷ وزن انتخابی تیم‌های ملی کشتی