معرفی مناطق ممنوعه رشته های ممنوعه برای داوطلبان غیرایرانی در کنکور اعلام شد

Home / معرفی مناطق ممنوعه رشته های ممنوعه برای داوطلبان غیرایرانی در کنکور اعلام شد

معرفی مناطق ممنوعه

رشته های ممنوعه برای داوطلبان غیرایرانی در کنکور اعلام شد
پذیرش اتباع غیرایرانی در رشته هایی که منجر به ایجاد تعهدات استخدامی برای جمهوری اسلامی ایران شود، ممنوع است. رشته ها و مناطق ممنوعه برای …

معرفی مناطق ممنوعه

رشته های ممنوعه برای داوطلبان غیرایرانی در کنکور اعلام شد

پذیرش اتباع غیرایرانی در رشته هایی که منجر به ایجاد تعهدات استخدامی برای جمهوری اسلامی ایران شود، ممنوع است. رشته ها و مناطق ممنوعه برای …
معرفی مناطق ممنوعه

رشته های ممنوعه برای داوطلبان غیرایرانی در کنکور اعلام شد