معرفی صالحی‌‌امیری برای هیأت اجرایی و هاشمی برای کمیته‌ آمار

Home / معرفی صالحی‌‌امیری برای هیأت اجرایی و هاشمی برای کمیته‌ آمار

معرفی صالحی‌‌امیری برای هیأت اجرایی و هاشمی برای کمیته‌ آمار
کمیته ملی المپیک اسامی اولیه ارسالی به شورای المپیک آسیا را منتشر کرد.

معرفی صالحی‌‌امیری برای هیأت اجرایی و هاشمی برای کمیته‌ آمار

کمیته ملی المپیک اسامی اولیه ارسالی به شورای المپیک آسیا را منتشر کرد.
معرفی صالحی‌‌امیری برای هیأت اجرایی و هاشمی برای کمیته‌ آمار