معرفی برترین‌های جشنواره ورزشی پسران دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

Home / معرفی برترین‌های جشنواره ورزشی پسران دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

معرفی برترین‌های جشنواره ورزشی پسران دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
جشنواره ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در رشته‌های فوتبال، والیبال و شنا برگزار شد و برترین‌های هر رشته معرفی شدند.

معرفی برترین‌های جشنواره ورزشی پسران دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

جشنواره ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در رشته‌های فوتبال، والیبال و شنا برگزار شد و برترین‌های هر رشته معرفی شدند.
معرفی برترین‌های جشنواره ورزشی پسران دانشگاه آزاد اسلامی قزوین