معدوم شدن تجهیزات پزشکی تاریخ مصرف گذشته در تهران

Home / معدوم شدن تجهیزات پزشکی تاریخ مصرف گذشته در تهران

معدوم شدن تجهیزات پزشکی تاریخ مصرف گذشته در تهران
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از کشف و معدوم شدن مقدار قابل توجهی تجهیزات پزشکی تاریخ مصرف گذشته و غیراستاندارد در گشت‌های مشترک تعزیرات استان تهران خبر داد.

معدوم شدن تجهیزات پزشکی تاریخ مصرف گذشته در تهران

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از کشف و معدوم شدن مقدار قابل توجهی تجهیزات پزشکی تاریخ مصرف گذشته و غیراستاندارد در گشت‌های مشترک تعزیرات استان تهران خبر داد.
معدوم شدن تجهیزات پزشکی تاریخ مصرف گذشته در تهران