معدل ۱۶ شرط ورود به آزمون جامع دوره دکتری

Home / معدل ۱۶ شرط ورود به آزمون جامع دوره دکتری

معدل ۱۶ شرط ورود به آزمون جامع دوره دکتری
دانشجویان دوره دکتری برای شرکت در آزمون جامع باید میانگین کل ۱۶ داشته باشند.

معدل ۱۶ شرط ورود به آزمون جامع دوره دکتری

دانشجویان دوره دکتری برای شرکت در آزمون جامع باید میانگین کل ۱۶ داشته باشند.
معدل ۱۶ شرط ورود به آزمون جامع دوره دکتری