معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر منصوب شد

Home / معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر منصوب شد

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر منصوب شد
عبدالهادی رضایی تالارپشتی با حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر به‌عنوان معاون دانشجویی فرهنگی این واحد منصوب شد.

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر منصوب شد

عبدالهادی رضایی تالارپشتی با حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر به‌عنوان معاون دانشجویی فرهنگی این واحد منصوب شد.
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر منصوب شد