مشارکت واحدعلوم‌وتحقیقات در کلان پروژه شرکت ملی نفت

Home / مشارکت واحدعلوم‌وتحقیقات در کلان پروژه شرکت ملی نفت

مشارکت واحدعلوم‌وتحقیقات در کلان پروژه شرکت ملی نفت
رئیس دفتر ارتباط با صنعت واحد علوم و تحقیقات گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تنها دانشگاهی است که با شرکت ملی نفت وارد یک کلان پروژه شده است.

مشارکت واحدعلوم‌وتحقیقات در کلان پروژه شرکت ملی نفت

رئیس دفتر ارتباط با صنعت واحد علوم و تحقیقات گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تنها دانشگاهی است که با شرکت ملی نفت وارد یک کلان پروژه شده است.
مشارکت واحدعلوم‌وتحقیقات در کلان پروژه شرکت ملی نفت