مشاجره وزارت بهداشت و شهرداری برای زباله‌های عفونی بر سر پول است

Home / مشاجره وزارت بهداشت و شهرداری برای زباله‌های عفونی بر سر پول است

مشاجره وزارت بهداشت و شهرداری برای زباله‌های عفونی بر سر پول است
رئیس اداره محیط زیست تهران گفت: مشاجره وزارت بهداشت و شهرداری در خصوص زباله‌های عفونی بر سر انجام درست تعهداتشان نیست، موضوع میزان دریافت و پرداخت هزینه است.

مشاجره وزارت بهداشت و شهرداری برای زباله‌های عفونی بر سر پول است

رئیس اداره محیط زیست تهران گفت: مشاجره وزارت بهداشت و شهرداری در خصوص زباله‌های عفونی بر سر انجام درست تعهداتشان نیست، موضوع میزان دریافت و پرداخت هزینه است.
مشاجره وزارت بهداشت و شهرداری برای زباله‌های عفونی بر سر پول است