مسکن در عمیق‌ترین رکود تاریخی قرن فرو رفته است

Home / مسکن در عمیق‌ترین رکود تاریخی قرن فرو رفته است

مسکن در عمیق‌ترین رکود تاریخی قرن فرو رفته است
بیگدلی با بیان اینکه بخش مسکن در تاریخی‌ترین و عمیق‌ترین رکود تاریخی قرن فرو رفته و اثری از خارج شدن از رکود نمی‌بینیم، گفت: دستگاه‌ها دست به دست هم داده‌اند تا این رکود ادامه پیدا کند؛ در حالی که در تمام دنیا صنعت ساختمان، صنعت پیشران است.

مسکن در عمیق‌ترین رکود تاریخی قرن فرو رفته است

بیگدلی با بیان اینکه بخش مسکن در تاریخی‌ترین و عمیق‌ترین رکود تاریخی قرن فرو رفته و اثری از خارج شدن از رکود نمی‌بینیم، گفت: دستگاه‌ها دست به دست هم داده‌اند تا این رکود ادامه پیدا کند؛ در حالی که در تمام دنیا صنعت ساختمان، صنعت پیشران است.
مسکن در عمیق‌ترین رکود تاریخی قرن فرو رفته است

خبرگزاری مهر