مسابقه کتاب‌خوانی اینترنتی «شمیم سیب بهشت» برگزار می‌شود

Home / مسابقه کتاب‌خوانی اینترنتی «شمیم سیب بهشت» برگزار می‌شود

مسابقه کتاب‌خوانی اینترنتی «شمیم سیب بهشت» برگزار می‌شود
مؤسسه امام هادی (ع)، مسابقه کتاب‌خوانی از کتاب «شمیم سیب بهشت» را برگزار می‌کند.

مسابقه کتاب‌خوانی اینترنتی «شمیم سیب بهشت» برگزار می‌شود

مؤسسه امام هادی (ع)، مسابقه کتاب‌خوانی از کتاب «شمیم سیب بهشت» را برگزار می‌کند.
مسابقه کتاب‌خوانی اینترنتی «شمیم سیب بهشت» برگزار می‌شود