مسابقه داده‌کاوی با جوایز میلیونی برگزار می‌شود

Home / مسابقه داده‌کاوی با جوایز میلیونی برگزار می‌شود

مسابقه داده‌کاوی با جوایز میلیونی برگزار می‌شود
عضو کادر اجرایی مسابقه داده‌کاوی گفت: شرکت‌کننده‌ها باید داده‌هایی را که طراح مسابقه در اختیار اعضا قرار می‌دهد پردازش کنند.

مسابقه داده‌کاوی با جوایز میلیونی برگزار می‌شود

عضو کادر اجرایی مسابقه داده‌کاوی گفت: شرکت‌کننده‌ها باید داده‌هایی را که طراح مسابقه در اختیار اعضا قرار می‌دهد پردازش کنند.
مسابقه داده‌کاوی با جوایز میلیونی برگزار می‌شود