مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو بانوان برگزار می‌شود

Home / مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو بانوان برگزار می‌شود

مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو بانوان برگزار می‌شود
مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو بانوان کشورمان با حضور 28 تکواندوکار در فدراسیون تکواندو برگزار خواهد شد.

مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو بانوان برگزار می‌شود

مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو بانوان کشورمان با حضور 28 تکواندوکار در فدراسیون تکواندو برگزار خواهد شد.
مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو بانوان برگزار می‌شود