مسائل شهر در فضای مشارکتی حل می‌شود

Home / مسائل شهر در فضای مشارکتی حل می‌شود

مسائل شهر در فضای مشارکتی حل می‌شود
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: ترافیک، فقر و آلودگی مسائل مهم شهر هستند اما این موضوعات در فضای مشارکتی حل می‌شوند.

مسائل شهر در فضای مشارکتی حل می‌شود

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: ترافیک، فقر و آلودگی مسائل مهم شهر هستند اما این موضوعات در فضای مشارکتی حل می‌شوند.
مسائل شهر در فضای مشارکتی حل می‌شود