مسئولان توجهی به دستاوردهای نخبگان ندارند

Home / مسئولان توجهی به دستاوردهای نخبگان ندارند

مسئولان توجهی به دستاوردهای نخبگان ندارند
نشریه خط حزب‌الله در شماره 155 خود حاشیه‌ای از دیدار نخبگان با رهبر معظم انقلاب منتشر کرد و از درد دل‌های یک جوان نخبه نسبت به بی‌توجهی مسئولان به نخبگان علمی، ورزشی و فرهنگی نوشت.

مسئولان توجهی به دستاوردهای نخبگان ندارند

نشریه خط حزب‌الله در شماره 155 خود حاشیه‌ای از دیدار نخبگان با رهبر معظم انقلاب منتشر کرد و از درد دل‌های یک جوان نخبه نسبت به بی‌توجهی مسئولان به نخبگان علمی، ورزشی و فرهنگی نوشت.
مسئولان توجهی به دستاوردهای نخبگان ندارند