مرکل: اگر ترکیه سفر بی ویزای شهروندانش را می خواهد، قانون ضد تروریسم را اصلاح کند

Home / مرکل: اگر ترکیه سفر بی ویزای شهروندانش را می خواهد، قانون ضد تروریسم را اصلاح کند

مرکل: اگر ترکیه سفر بی ویزای شهروندانش را می خواهد، قانون ضد تروریسم را اصلاح کند

مرکل: اگر ترکیه سفر بی ویزای شهروندانش را می خواهد، قانون ضد تروریسم را اصلاح کند

مرکل: اگر ترکیه سفر بی ویزای شهروندانش را می خواهد، قانون ضد تروریسم را اصلاح کند

روزنامه قانون