مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان به دانشگاه ارتقاء یافت

Home / مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان به دانشگاه ارتقاء یافت

مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان به دانشگاه ارتقاء یافت

شورای عالی گسترش آموزش عالی، با تغییر نام و ارتقاء «مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه» به « دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان» موافقت کرد. به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی گسترش آموزش عالی، موافقت قطعی  وزارت علوم، تحقیقات و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان به دانشگاه ارتقاء یافت

شورای عالی گسترش آموزش عالی، با تغییر نام و ارتقاء «مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه» به « دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان» موافقت کرد. به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی گسترش آموزش عالی، موافقت قطعی  وزارت علوم، تحقیقات و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان به دانشگاه ارتقاء یافت