مرور جذاب یک روز ساده در نیم‌طبقه

Home / مرور جذاب یک روز ساده در نیم‌طبقه

مرور جذاب یک روز ساده در نیم‌طبقه
«نیم‌طبقه» روایتگر کارمندی است که در محل کار و در هنگام استفاده از پله برقی در خیالات خود غرق می‌شود.

مرور جذاب یک روز ساده در نیم‌طبقه

«نیم‌طبقه» روایتگر کارمندی است که در محل کار و در هنگام استفاده از پله برقی در خیالات خود غرق می‌شود.
مرور جذاب یک روز ساده در نیم‌طبقه