مرز مکزیک را خواهیم بست

Home / مرز مکزیک را خواهیم بست

مرز مکزیک را خواهیم بست
رئیس‌جمهور آمریکا تهدید کرد در صورت عدم تصویب بودجه در کنگره، مرز مکزیک را خواهد بست.

مرز مکزیک را خواهیم بست

رئیس‌جمهور آمریکا تهدید کرد در صورت عدم تصویب بودجه در کنگره، مرز مکزیک را خواهد بست.
مرز مکزیک را خواهیم بست