مردم متوقع خدمت بهتر و تحول در ساختار شهرداری هستند

Home / مردم متوقع خدمت بهتر و تحول در ساختار شهرداری هستند

مردم متوقع خدمت بهتر و تحول در ساختار شهرداری هستند
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: نیازی به فعالیت‌های صوری و کلیشه‌ای روزمره نیست و شهروندان به حق متوقع خدمت بهتر و تحول در ساختار مدیریت شهری هستند.

مردم متوقع خدمت بهتر و تحول در ساختار شهرداری هستند

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: نیازی به فعالیت‌های صوری و کلیشه‌ای روزمره نیست و شهروندان به حق متوقع خدمت بهتر و تحول در ساختار مدیریت شهری هستند.
مردم متوقع خدمت بهتر و تحول در ساختار شهرداری هستند