مرحوم نبی‌حبیبی فردی دلسوز برای جریان ارزشی کشور بود

Home / مرحوم نبی‌حبیبی فردی دلسوز برای جریان ارزشی کشور بود

مرحوم نبی‌حبیبی فردی دلسوز برای جریان ارزشی کشور بود
دبیرکل جبهه پیروان خط و امام رهبری گفت: جریان اصولگرایی و همه دوستداران انقلاب یک همسنگر فرزانه مانند مرحوم نبی‌حبیبی را از دست داده است.

مرحوم نبی‌حبیبی فردی دلسوز برای جریان ارزشی کشور بود

دبیرکل جبهه پیروان خط و امام رهبری گفت: جریان اصولگرایی و همه دوستداران انقلاب یک همسنگر فرزانه مانند مرحوم نبی‌حبیبی را از دست داده است.
مرحوم نبی‌حبیبی فردی دلسوز برای جریان ارزشی کشور بود