مراقب استقرار موشک‌های آمریکا در اروپا باشید

Home / مراقب استقرار موشک‌های آمریکا در اروپا باشید

مراقب استقرار موشک‌های آمریکا در اروپا باشید
سخنگوی کاخ کرملین هشدار داد اگر موشک‌های آمریکا در اروپا مستقر شوند، موشک‌های روسیه به سوی آنجا نشانه خواهند رفت.

مراقب استقرار موشک‌های آمریکا در اروپا باشید

سخنگوی کاخ کرملین هشدار داد اگر موشک‌های آمریکا در اروپا مستقر شوند، موشک‌های روسیه به سوی آنجا نشانه خواهند رفت.
مراقب استقرار موشک‌های آمریکا در اروپا باشید