مراسم دعا برای سلامتی مصدومان حادثه واحد علوم و تحقیقات برگزار شد

Home / مراسم دعا برای سلامتی مصدومان حادثه واحد علوم و تحقیقات برگزار شد

مراسم دعا برای سلامتی مصدومان حادثه واحد علوم و تحقیقات برگزار شد
مراسم دعا و نیایش برای سلامتی و شفای عاجل مصدومان حادثه روز گذشته واحد علوم و تحقیقات در محل نمازخانه سازمان مرکزی برگزار شد.

مراسم دعا برای سلامتی مصدومان حادثه واحد علوم و تحقیقات برگزار شد

مراسم دعا و نیایش برای سلامتی و شفای عاجل مصدومان حادثه روز گذشته واحد علوم و تحقیقات در محل نمازخانه سازمان مرکزی برگزار شد.
مراسم دعا برای سلامتی مصدومان حادثه واحد علوم و تحقیقات برگزار شد