مراسم ختم مرحوم محمدرضا اعتمادیان برگزار می‌شود

Home / مراسم ختم مرحوم محمدرضا اعتمادیان برگزار می‌شود

مراسم ختم مرحوم محمدرضا اعتمادیان برگزار می‌شود
مراسم ختم مرحوم حاج محمدرضا اعتمادیان؛ روز شنبه در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می‌شود.

مراسم ختم مرحوم محمدرضا اعتمادیان برگزار می‌شود

مراسم ختم مرحوم حاج محمدرضا اعتمادیان؛ روز شنبه در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می‌شود.
مراسم ختم مرحوم محمدرضا اعتمادیان برگزار می‌شود