مراسم تکریم و معارفه معاون امور سمای دانشاه آزاد بیرجند برگزار شد

Home / مراسم تکریم و معارفه معاون امور سمای دانشاه آزاد بیرجند برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه معاون امور سمای دانشاه آزاد بیرجند برگزار شد
مراسم تکریم و معارفه معاون امور سمای دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند با حضور مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی و اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد.

مراسم تکریم و معارفه معاون امور سمای دانشاه آزاد بیرجند برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه معاون امور سمای دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند با حضور مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی و اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد.
مراسم تکریم و معارفه معاون امور سمای دانشاه آزاد بیرجند برگزار شد