مراسم تودیع و معارفه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

Home / مراسم تودیع و معارفه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

مراسم تودیع و معارفه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
مراسم تودیع و معارفه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بعدازظهر امروز با حضور وزرای آموزش و پرورش، ارشاد و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه هنری برگزار شد.

مراسم تودیع و معارفه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

مراسم تودیع و معارفه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بعدازظهر امروز با حضور وزرای آموزش و پرورش، ارشاد و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه هنری برگزار شد.
مراسم تودیع و معارفه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی