مراسم تشییع پیکر آتش نشان شهید سید احسان جامعی

Home / مراسم تشییع پیکر آتش نشان شهید سید احسان جامعی

مراسم تشییع پیکر آتش نشان شهید سید احسان جامعی
مراسم تشییع پیکر آتش نشان شهید سید احسان جامعی صبح امروز از میدان حسن آباد تهران تشییع شد.

مراسم تشییع پیکر آتش نشان شهید سید احسان جامعی

مراسم تشییع پیکر آتش نشان شهید سید احسان جامعی صبح امروز از میدان حسن آباد تهران تشییع شد.
مراسم تشییع پیکر آتش نشان شهید سید احسان جامعی