مراسم اولین سالگرد شهدای سانچی در حسینیه ارشاد

Home / مراسم اولین سالگرد شهدای سانچی در حسینیه ارشاد

مراسم اولین سالگرد شهدای سانچی در حسینیه ارشاد
مراسم اولین سالگرد شهدای سانچی عصر امروز در حسینه ارشاد برگزار شد.

مراسم اولین سالگرد شهدای سانچی در حسینیه ارشاد

مراسم اولین سالگرد شهدای سانچی عصر امروز در حسینه ارشاد برگزار شد.
مراسم اولین سالگرد شهدای سانچی در حسینیه ارشاد